Kredyt pod kontrakt

Home / Kredyt pod kontrakt
Kredyt pod kontrakt w PKO BP Gorzów

Kredyt pod kontrakt przeznaczony jest dla firm, które wygrały przetarg na wykonanie usługi lub dostarczenie towaru z jednostką samorządu terytorialnego, lub jednostką skarbu państwa tj. gmina, powiat, szpital, uniwersytet, biblioteka, GDDKiA, DSDiK, zarząd inwestycji miejskich, dom pomocy społecznej, agencja rozwoju i wszystkie inne.

Podstawowe korzyści naszej oferty to niewielki zakres zabezpieczeń (mogą być ograniczone tylko do przelewu wierzytelności z kontraktu albo z akredytywy dokumentowej, weksla in blanco i klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy). Długi okres kredytowania — nawet do 36 miesięcy, także dla kredytu odnawialnego. Istnieje również możliwość jednorazowej spłaty kredytu dopiero wraz z zakończeniem kontraktu. Ponadto, uproszczona ocena zdolności kredytowej klienta zapewnia minimalne wymogi dokumentacji wobec kredytobiorcy.

Przeznaczenie

Kredyt pod kontrakt, udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego. Jest idealnym sposobem na finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji przez firmę kontraktu handlowego o określonych cechach. Źródłem spłaty kredytu jest płatność dokonana przez kontrahenta (odbiorcę przedmiotu kontraktu). Na rzecz kredytobiorcy (dostawcy przedmiotu kontraktu) z tytułu realizacji kontraktu handlowego.

Dla kogo?

Oferta przygotowana została dla przedsiębiorców realizujących projekty (kontrakty handlowe) o relatywnie wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanymi środkami.

Formy zabezpieczenia

Wymagane są wyłącznie następujące zabezpieczenia:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • przelew wierzytelności z kontraktu wraz z gwarancją bankową zabezpieczającą płatność z tytułu kontraktu albo przelew wierzytelności z akredytywy dokumentowej,
  • klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy.

Wysokość kredytu pod kontrakt

Maksymalna wysokość kredytu nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na bieżące zobowiązania, wynikające z realizacji kontraktu i równocześnie nie może przekraczać 90% całkowitej kwoty tego kontraktu.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania nie może przekraczać ostatecznego terminu płatności z tytułu kontraktu i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, ponadto okresu kredytowania nie przedłuża się na następne okresy umowne.

Waluta

Walutą kredytu jest waluta, w której ma nastąpić płatność z tytułu realizacji kontraktu (np. odbiorca przedmiotu kontraktu dokona płatności w PLN – kredyt w PLN, płatność w EUR – kredyt w EUR). Jeżeli płatność ma nastąpić w walucie wymienialnej innej niż: EUR, USD, CHF, kredyt jest udzielany w PLN.