Leasing

Home / Leasing
Leasing w Get In Bank Gorzów.

Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

Leasing operacyjny a finansowy

Regulacje podatkowe dzielą leasing na operacyjny oraz finansowy. Podstawową różnicę między leasingiem finansowym a operacyjnym stanowi prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tzn. kto jest uprawniony do ich wykonywania — leasingobiorca czy leasingodawca.

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy przekazywany jest w użytkowanie na określony czas. Przy czym minimalny okres, na jaki powinna zostać zawarta umowa, wynosi 40% normatywnego okresu amortyzacji liczonego od daty formalnego zawarcia umowy leasingu do dnia jej wygaśnięcia. Od czasu trwania umowy uzależniona jest również stawka amortyzacji. W zależności od tego, w jakiej grupie stawki amortyzacyjnej znajduje się finansowany przedmiot, minimalna wartość wykupu może wynosi od 0,1% wzwyż. Dla przykładu — firma, która podpisała umowę leasingową na sprzęt komputerowy, w zależności od okresu jej obowiązywania, za wykup przy umowie trwającej minimum 24 miesiące zapłaci 1%, poniżej tego okresu wykup będzie stanowił 10% wartości nabycia.

Dodatkowo leasing operacyjny umożliwia zaliczenie przez leasingobiorcę całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu. Leasingobiorcy nie przysługuje natomiast prawo do amortyzacji przedmiotu leasingu. W leasingu finansowym amortyzacja przeniesiona jest na leasingobiorcę, co pozwala mu na ujęcie finansowanego przedmiotu w bilansie oraz w rachunku zysku i strat jako pozycja kosztowa. Dodatkowo w koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwo może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej.

Wykup nie jest konieczny

Zakończenie umowy leasingowej wiąże się z ustaleniem preferencyjnych zasad wykupu sprzętu będącego przedmiotem leasingu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot za ustaloną wcześniej stawkę, która z reguły jest dużo niższa od wartości rynkowej.

W sytuacji, gdy leasingobiorca nie jest zainteresowany wykupem, np. w związku z jego zużyciem, ma dwa rozwiązania:

  • nabycie przedmiotu i dokonanie dalszej jego odsprzedaży,
  • rezygnacja z uprawnienia do nabycia przedmiotu, jakie mu przysługuje, w zamian za wynagrodzenie wypłacane przez leasingodawcę.

Oferty specjalne Getin Leasing:

  • leasing na start – dla start-upów
  • leasing VAT marża – samochody z komisów
  • leasing z odroczonym harmonogramem spłat
  • leasing euro – euro – dla osiągających przychody w tej walucie
  • leasing z wysoką wartością końcową