Kredyt firmowy

Kredyt firmowy w banku Credit Agricole.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej z czasem konieczne jest skorzystanie z zewnętrznej formy finansowania, takiej jak kredyt firmowy czy pożyczka. Instytucje finansowe udzielające kredyty oceniają zdolność kredytową firmy. Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu w 2018 roku… pomyśl już teraz jak wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej firmy.

Jak uzyskać kredyt firmowy

Podstawę do wyliczenia podatku stanowi osiągany dochód. Jak wiadomo, Polak potrafi. Polscy przedsiębiorcy często starają się obniżyć kwotę podatku, stosując różne wybiegi. Niestety zaniżanie dochodu wpływa na zdolność kredytową i na postrzeganie przyszłego kredytobiorcy przez różne instytucje finansowe. Jednym z kluczowych czynników do obliczania zdolności kredytowej jest dochód firmy. Trzeba koniecznie pamiętać o terminowym opłacaniu składek ZUS lub podatków. Niekorzystne dla Ciebie będzie również wykazywanie straty w ramach prowadzonej działalności. Jeśli zatrudniasz pracowników, dbaj o terminowe wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników.

Rodzaje kredytów dla firm

  1. kredyt inwestycyjny, związany z planami rozwoju firmy, zakupem nowych środków trwałych, budową nowych obiektów, oddziałów, czy na wydatki związane z restrukturyzacją firmy. W przypadku banku Credit Agricole finansują całość inwestycji, bez prognoz i biznesplanu. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.
  2. kredyt obrotowy, przeznaczony na bieżące wydatki firmy, takie jak: regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, zapłata podatku dochodowego, podatku VAT, składek ZUS, wypłata wynagrodzeń pracownikom, zakup towarów i materiałów oraz finansowanie innych zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy.
  3. kredyt na rachunku bieżącym, inaczej linia kredytowa. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie w danym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bez znaczenia jest fakt, czy mamy do czynienia z kontem firmowy, czy osobistym właściciela działalności gospodarczej.

Jak wybrać najlepszy kredyt?

Głównym czynnikiem wpływającym na wybór kredytu jest wysokość całkowitych kosztów kredytowania. Na koszty składają się m.in. prowizja banku i oprocentowanie nominalne. Prowizja jest naliczana jednorazowo, przy przyznawania kredytu. Prowizje banków w Polsce wahają się w zależności od oferty i rodzaju kredytu – od 0% do nawet 15%.

Na oprocentowanie kredytów składa się stawka WIBOR (najczęściej 1M, 3M, 6M) oraz marża banku. WIBOR jest rynkową stopą procentową, czyli oprocentowaniem, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Z kolei na koszt kapitału w gospodarce decydujący wpływ mają stopy procentowe ustalane przez RPP. Marża banku zależy od polityki danego banku i jest ustalana indywidualnie.

Jeden z lepszych sposób na sprawdzenie całkowitych kosztów kredytu jest porównanie RRSO – czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Leave a Reply