Kredyt inwestycyjny

W banku mBank można się starać o kredyt inwestycyjny Gorzów.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny? Wbrew pozorom to nie skomplikowana procedura, ale nie obejdzie się bez dobrego biznesplanu. Na przykład kredyt dla firm daje szansę na sfinansowanie inwestycji, które jeszcze bardziej zwiększą jej kapitał. Na przykład dla banków przyznanie kredytu inwestycyjnego jest większym ryzykiem — inwestycja nie musi być trafiona. Więcej wiedzy o kredytach inwestycyjnych w tekście a ponadto na naszej stronie.

Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj pożyczki udzielanej firmom na opłacenie nowych inwestycji. Ten rodzaj finansowania charakteryzuje, przede wszystkim, dużą wysokością dostępnych kwot — zdarza się, że banki nie ustalają górnej granicy wysokości kredytu inwestycyjnego. Jednak chcąc otrzymać kredyt, firma bardzo często musi posiadać wkład własny — najczęściej wynosi on od 10 do 20 proc. wartości inwestycji.

Konieczne elementy umowy

Umowę kredytu zawieramy na piśmie i powinna określać przynajmniej:

1) strony umowy;

2) kwotę i walutę kredytu;

3) cel, na który kredyt został udzielony;

4) zasady i termin spłaty kredytu;

4 a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;

7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;

Przykładowe warunki w mBank

  • wysoka kwota kredytu – nawet 4 mln zł;
  •   udzielany kredyt na okres nawet do 20 lat, możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 36 miesięcy;
  •   finansujemy nawet 100 proc. wysokości nakładów inwestycyjnych netto + kredyt VAT (bez badania zdolności kredytowej);
  •   oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M;
  •   kredyt udzielany w złotych oraz waloryzowany w euro i dolarach amerykańskich;
  •   uwzględniamy przyszłe dochody uzyskiwane w ramach realizowanej inwestycji – kredyt na biznesplanie;
  •   istnieje możliwość uzyskania finansowania od 1 dnia działalności gospodarczej;

Leave a Reply